Ενδομήτρια Σπερματέγχυση

Πρόκειται για την τεχνική κατά την οποία σπέρµα εισάγεται µε τη βοήθεια ειδικού, λεπτού καθετήρα µέσα στη µήτρα της γυναίκας, το οποίο έχει επεξεργαστεί εκ των προτέρων στο εργαστήριο προκειµένου να αυξηθεί το δυναµικό των σπερµατοζωαρίων. Με τον τρόπο αυτό, η απόσταση που χωρίζει το σπερµατοζωάριο και το ωάριο µικραίνει και διευκολύνεται η διαδικασία της γονιµοποίησης.

Σπερµατέγχυση µε σπέρµα του συντρόφου είναι κατάλληλη για:

– Νεαρές γυναίκες µε διαβατές σάλπιγγες
– Ζευγάρια των οποίων οι λόγοι για τη στειρότητα είναι άγνωστες.
– Ζευγάρια στα οποία η γυναίκα έχει προβλήµατα ωορρηξίας (πχ. σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών).
– Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει µια ανωµαλία του τραχήλου της µήτρας (ανεπάρκεια της τραχηλικής βλέννας, λόγω προηγούµενης χειρουργικής επέµβασης). Η τραχηλική βλέννα φυσιολογικά διευκολύνει το σπέρµα. Η έλλειψη τραχηλικής βλέννας είναι σπάνιο αίτιο υπογονιµότητας και παρατηρείται συνήθως µετά από εκτεταµένη κωνοειδή εκτοµή τραχήλου.

– Ζευγάρια στα οποία ο σύντροφος εµφανίζει ήπιας έως µέτριας βαρύτητας προβλήµατα µε την ποιότητα του σπέρµατος, όσον αφορά τη συγκέντρωση ή την κινητικότητα.

Σπερµατέγχυση µε σπέρµα δότη είναι κατάλληλη για:

– Άνδρες µε κακή ποιότητα σπέρµατος ή απουσία σπερµατοζωαρίων.
– Άνδρες που είναι φορείς µιας γενετικής ασθένειας η οποία δεν µπορεί
να ανιχνευθεί στα έµβρυα.
– Γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο.

Η σπερµατέγχυση
γίνεται µε φάρµακα
ή χωρίς;

Η σπερµατέγχυση µπορεί να εφαρµοσθεί σε φυσικό κύκλο, δηλαδή χωρίς φάρµακα ή µετά από πρόκληση ωοθυλακικής ανάπτυξης µε τη βοήθεια φαρµάκων.

Συνήθως η φαρµακευτική διέγερση των ωοθηκών επιλέγεται σε γυναίκες που έχουν άστατο κύκλο όπως στο σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών

Η παρακολούθηση γίνεται µε σειρά υπερηχογραφηµάτων και εξετάσεων αίµατος για τον προσδιορισµό των επιπέδων των ορµονών.

Όταν τα ωοθυλάκια έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό µέγεθος και αριθµό, η σπερµατέγχυση πραγµατοποιείται περίπου 36 ώρες µετά τη χορήγηση µιας ένεσης χοριακής γοναδοτροπίνης που προκαλεί την ωρίµανση των ωαρίων και η ωορρηξία.

Ο σύντροφος χορηγεί σπέρµα λίγο πριν την προγραµµατισµένη ώρα της σπερµατέγχυσης (περίπου 1-2 ώρες πριν).
Σε περιπτώσεις δωρεάς σπέρµατος, το σπέρµα του δότη φυλάσσεται στην τράπεζα σπέρµατος και αποψύχεται 1-2 ώρες πριν τη σπερµατέγχυση.
Η επεξεργασία του σπέρµατος περιλαµβάνει φυγοκέντρηση σε στρώµατα διαφορετικής πυκνότητας και έπειτα έκπλυση σε ειδικό καλλιεργητικό µέσο επιλογής µε στόχο τη συγκέντρωση των σπερµατοζωαρίων µε την καλύτερη κινητικότητα και το διαχωρισµό από το σπερµατικό υγρό.

Το σπερµατικό υγρό περιέχει λευκοκύτταρα, ανώριµα γεννητικά κύτταρα και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που µπορούν να προκαλέσουν κατακερµατισµό του DNA, µε αποτέλεσµα χαµηλή γονιµοποιητική ικανότητα. Έτσι, µετά την επεξεργασία του σπέρµατος στο εργαστήριο η ποιότητα του δείγµατος το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για σπερµατέγχυση είναι καλύτερη.

Ποια είναι η διαδικασία προετοιµασίας του σπέρµατος;

Ο σύντροφος χορηγεί σπέρµα λίγο πριν την προγραµµατισµένη ώρα της σπερµατέγχυσης (περίπου 1-2 ώρες πριν).
Σε περιπτώσεις δωρεάς σπέρµατος, το σπέρµα του δότη φυλάσσεται στην τράπεζα σπέρµατος και αποψύχεται 1-2 ώρες πριν τη σπερµατέγχυση.
Η επεξεργασία του σπέρµατος περιλαµβάνει φυγοκέντρηση σε στρώµατα διαφορετικής πυκνότητας και έπειτα έκπλυση σε ειδικό καλλιεργητικό µέσο επιλογής µε στόχο τη συγκέντρωση των σπερµατοζωαρίων µε την καλύτερη κινητικότητα και το διαχωρισµό από το σπερµατικό υγρό.

Το σπερµατικό υγρό περιέχει λευκοκύτταρα, ανώριµα γεννητικά κύτταρα και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που µπορούν να προκαλέσουν κατακερµατισµό του DNA, µε αποτέλεσµα χαµηλή γονιµοποιητική ικανότητα. Έτσι, µετά την επεξεργασία του σπέρµατος στο εργαστήριο η ποιότητα του δείγµατος το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για σπερµατέγχυση είναι καλύτερη.

Ποια είναι
η διαδικασία
προετοιµασίας
του σπέρµατος;

Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επίτευξης εγκυµοσύνης µε σπερµατέγχυση είναι σχετικά χαµηλά (10-15% ανά κύκλο) βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ηλικία της γυναίκας, ποιότητα και αριθµός των σπερµατοζωαρίων, κ.λπ.). Αυτό σηµαίνει ότι για να επιτευχθεί κύηση µπορεί να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες. Βέβαια η συγκεκριµένη τεχνική έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι σαφώς λιγότερο παρεµβατική από την εξωσωµατική γονιµοποίηση και άρα έχει µικρότερο κόστος.

Αν η γυναίκα είναι όµως άνω των 40 ετών ή έχει χαµηλό απόθεµα ωαρίων (χαµηλή ΑΜΗ), τότε το ποσοστό επιτυχίας µετά τη σπερµατέγχυση µειώνεται σηµαντικά. Σε µεγαλύτερες ηλικίες η εξωσωµατική γονιµοποίηση είναι η ενδεδειγµένη µέθοδος για την µεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης εγκυµοσύνης.

Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επίτευξης εγκυµοσύνης µε σπερµατέγχυση είναι σχετικά χαµηλά (10-15% ανά κύκλο) βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ηλικία της γυναίκας, ποιότητα και αριθµός των σπερµατοζωαρίων, κ.λπ.). Αυτό σηµαίνει ότι για να επιτευχθεί κύηση µπορεί να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες. Βέβαια η συγκεκριµένη τεχνική έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι σαφώς λιγότερο παρεµβατική από την εξωσωµατική γονιµοποίηση και άρα έχει µικρότερο κόστος.

Αν η γυναίκα είναι όµως άνω των 40 ετών ή έχει χαµηλό απόθεµα ωαρίων (χαµηλή ΑΜΗ), τότε το ποσοστό επιτυχίας µετά τη σπερµατέγχυση µειώνεται σηµαντικά. Σε µεγαλύτερες ηλικίες η εξωσωµατική γονιµοποίηση είναι η ενδεδειγµένη µέθοδος για την µεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης εγκυµοσύνης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ενδομήτρια σπερματέγχυση;

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση ( IUI), είναι μία μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αυξάνει τις πιθανότητες των  πιο γόνιμων σπερματοζωαρίων να φτάσουν στο σημείο που πραγματοποιείται η γονιμοποίηση μέσα στις σάλπιγγες, μέσω τις εγγύησης σπέρματος στην μήτρα με την βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της ενδομήτριας σπερματέγχυσης;

Για να αυξηθεί η πιθανότητα να επιτυχίας μετά από σπερματέγχυση πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Οι σάλπιγγες της γυναίκας να είναι διαβατές και χωρίς συμφύσεις, η ποσότητα και η ποιότητα των ωαρίων να είναι ικανοποιητικές.

Σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση;

Εξαρτάται από την περίπτωση και την σοβαρότητά της. Η σπερματέγχυση είναι λιγότερο παρεμβατική μέθοδος από την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά έχει μικρότερα ποσοστά επιτυχίας. Το ζευγάρι πρέπει να γνωρίζει ότι το παρόλο που η σπερματέγχυση έχει θεωρητικά μικρότερο κόστος οι πολλές προσπάθειες για την επίτευξη της σύλληψης μπορεί να το αυξήσουν στα επίπεδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης!